hrishikesh_samant.jpg

Ms.Arpit Gill

Sociology

Assistant Prof.(Ad.hoc)

Assistant Prof.(Ad.hoc)

Qualification

Experience

01 Year

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Ms.Manik Rathod

Chemistry

Assistant Professor

Assistant Professor

Qualification

Msc.

Experience

05 Years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Dr.Prashant Ratnaparkhi

Life Science

Associate Prof &HOD

Associate Prof &HOD

Qualification

Msc, Ph.D.

Experience

22 years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Ms.Freya Cardozo

Microbiology

Assistant Professor(Ad hoc)

Assistant Professor(Ad hoc)

Qualification

Msc.(Microbiology)

Experience

1Year

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Mr.Mangesh Kutekar

Statistics

Assistant Professor (Ad hoc)

Assistant Professor (Ad hoc)

Qualification

Msc, B.A.(Business Analytics)

Experience

03Years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Dr.Sreemoyee Sarkar

Physics

Assistant Professor (Ad hoc)

Assistant Professor (Ad hoc)

Qualification

Msc, Ph.D.

Experience

05Years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Ms.Sandra Vaz

BMM

Assistant Professor (Ad hoc)

Assistant Professor (Ad hoc)

Qualification

M.A.(English Literature)

Experience

15 Years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Ms. Neha Ansari

Information Technology

Assistant Professor(Ad.hoc)

Assistant Professor(Ad.hoc)

Qualification

MSc(IT)

Experience

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Dr.Snehal Martin

Biotechnology

Assistant Professor (Ad.hoc)

Assistant Professor (Ad.hoc)

Qualification

Ph.D

Experience

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Dr.Punita Jain

Biotechnology

Assistant Professor (Ad.hoc)

Assistant Professor (Ad.hoc)

Qualification

Ph.D.

Experience

03years

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Dr. Vivek Narayan

Life Science

Assistant Professor(Ad.hoc)

Assistant Professor(Ad.hoc)

Qualification

Ph.D.

Experience

01Month

Publication

10

hrishikesh_samant.jpg

Ms. Vishanavi Salvi

Geology

Assistant Professor (Ad-Hoc)

Assistant Professor (Ad-Hoc)

Qualification

Msc, B.Ed.

Experience

Publication

10